08.10.2011 – WKG Leipzig/Taucha – RSV Rotation Greiz

08.10.2011 – WKG Leipzig/Taucha-RSV Greiz

08.10.2011 – WKG Leipzig/Taucha – RSV Rotation Greiz

08.10.2011-WKG Leipzig/Taucha-RSV Greiz

08.10.2011 – 2. Bundesliga Nord – WKG Leipzig/Taucha – RSV Rotation Greiz

08.10.2011-WKG Leipzig/Taucha-RSV Greiz